Huishoudelijk reglement renners:

 • Blijf Sportief ten opzichte van alle andere deelnemers.

 • Zorg steeds voor een goede teamspirit, respecteer elkaar en help iedereen die  hulp kan gebruiken wat opwarming, techniek enz. betreft.

  Iedere renner staat in voor onderhoud van zijn eigen materiaal.

 • Er wordt op elke wedstrijd en andere clubactiviteiten steeds de teamkledij gedragen. Dit houd in koerskledij , vrijetijdskledij, petten enz

 • Er wordt steeds een helm gedragen .

 • Er wordt op alle activiteiten  die georganiseerd worden door de club eetfestijn , wedstrijden enz. verwacht dat alle renners aanwezig zijn enkel met grondige reden en vooraf laten weten aan clubverantwoordelijken kan er goedkeuring gegeven worden  om niet aanwezig te zijn .

  Iedereen moet aanwezig zijn op teamvoorstelling  (met uitzondering wegens ziekte  ). Datum wordt steeds op tijd doorgegeven .

 • Mails die verstuurd worden met vragen dienen beantwoordt  te worden binnen de 3 dagen.

 • Contract loopt van 1 januari tot  31 december zolang wordt teamkleding gedragen.

 • Alle sponsors respecteren en via sociale media geen andere reclame maken dan voor sponsors van Vanomobilmtbcyclingteam.

 • Wel sponsors vermelden op sociale media wanneer je iets post ivm wedstrijd .


Huishoudelijk regelement Vanomobilmtbcyclingteam

Art. 1 Dit huishoudelijk reglement erkent de renner als toegetreden lid aan de VZW Vanomobil MTB Cycling Team voor de duur afgesproken in dit document. Het huishoudelijk reglement bepaalt de rechten en plichten van de renner en het team, aanvullend op de statuten van de VZW. Door het ondertekenen van dit huishoudelijk reglement onderschrijft de renner de statuten van de VZW Vanomobil MTB Cycling Team (op eenvoudige aanvraag te verkrijgen bij het bestuur van de VZW).

Art. 2 Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op hele seizoen en telt voor heel he jaar dat je lid bent.

Art. 3 Het lidgeld bedraagt ..…. € voor de hierboven bepaalde periode. In dit lidgeld is inbegrepen:  de vergunning WBV bij minimumdeelname aan 20  wedstrijden in officiële competities  koerskledij en vrijetijdskledij.  Kortingen op verschillende materialen en producten

Art. 4 In uitzonderlijke gevallen kan de raad van bestuur van de VZW beslissen bijkomend materiaal ter beschikking te stellen van het toegetreden lid (de renner). Dat materiaal is niet opgenomen in het lidgeld zoals bepaald in art. 3 en blijft ten allen tijde eigendom van de VZW. Indien dit het geval is  wordt hieronder vermeld welk materiaal ter beschikking komt van welke renner:

De renner die onder art. 4 materiaal ter beschikking krijgt van de VZW is ertoe gehouden dit materiaal perfect te onderhouden op eigen kosten. Bij verlies staat de renner zelf in voor de vervanging, en dit op eigen kosten. Bij beëindiging van het lidmaatschap, na afloop of vroegtijdig (zie art. 7), levert de renner alle materiaal opgelijst onder art. 4 geheel en in uitstekende staat onverwijld terug op de maatschappelijke zetel van de VZW. Vervanging van ter beschikking gesteld materiaal kan alleen met geldige reden en nadat het origineel verkregen materiaal wordt ingeleverd bij de VZW.

Art.5  De renner zal maximaal deelnemen aan officiële wedstrijden en zoveel als praktisch mogelijk aan gezamenlijke trainingen en andere activiteiten die de VZW organiseert. De renner informeert de teamleiding aan de start van het seizoen aan welke wedstrijden hij/zij plant deel te nemen, en informeert de teamleiding per wedstrijd en vooraf, indien hij/zij niet kan deelnemen.

Tenzij anders overeengekomen met de raad van bestuur gebruikt de renner uitsluitend materiaal van de sponsors van de VZW, weliswaar aan de in art. 3 aangegeven kortingsvoorwaarden.  De renner sluit zelf geen sponsorcontracten af en draagt geen kledij die sponsors vermelden andere dan de huidige sponsors van de VZW. 

De renner draagt tijdens alle wedstrijden en tijdens collectieve en individuele trainingen uitsluitend de teamuitrusting van de VZW VANOMOBIL MTB Cycling team van het lopende seizoen.

De renner onthoudt zich ten allen tijde van het gebruik van verboden producten.

Wanneer de renner communiceert over activiteiten in het kader van zijn lidmaatschap van de VZW, gebeurt dit op een correcte, beleefde en verantwoorde wijze, met respect voor de VZW, de sponsors, andere renners, ….

Art. 6 De renner heeft recht op al de premies en prijzen gewonnen in wielerwedstrijden waaraan hij/zij deelneemt voor de club.

Art. 7 De renner kan zijn/haar lidmaatschap van de VZW Vanomobil MTB Cycling Team beëindigen met een vooropzeg van twee maanden, door middel van een schrijven gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur.

De VZW Vanomobil MTB Cycling Team kan het lidmaatschap beëindigen met een vooropzeg van twee maanden door middel van een schrijven vanwege de voorzitter van de raad van bestuur gericht aan de renner, of diens voogd ingeval van een minderjarige renner.

De raad van bestuur kan tot onmiddellijke uitsluiting van het toegetreden lid over gaan indien één of meerdere verplichtingen onder art. 5 niet nageleefd worden. Dat kan alleen wanneer voorafgaand de renner (en diens voogd, ingeval van een minderjarige), is gehoord door de raad van bestuur van de VZW. Onmiddellijke uitsluiting gebeurt door middel van een aangetekend schrijven van de voorzitter van de raad van bestuur.

Indien geen vooropzeg is ingediend zoals hierboven bepaald, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd voor het volgende seizoen. De renner valt dan onder het huishoudelijk reglement voor het nieuwe seizoen.

Alleen ingeval van overmacht kan van deze bepalingen afgeweken worden, zowel van de kant van de VZW als de renner.

Art. 9 Dit huishoudelijk reglement respecteert het decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar en dient in dit kader geïnterpreteerd te worden. Aan de renner wordt geen loon uitbetaald.

Beide partijen bevestigen de reglementen van WBV, KBWB en UCI te kennen en te respecteren.

Art. 10 Eventuele geschillen waartoe dit huishoudelijk reglement aanleiding zou geven vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de VZW Vanomobil MTB Cycling Team.